சக்தி மாலை இருமுடி
10/12/2014-02/02/2015
Visit Omsakthi Ammas Other website links :
www.omsakthi.org
www.adhiparasakthi.co.uk - Tamil
www.sakthiolhi.org
www.sakthipeedam.org